1- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و كميسيون نظارت

2- ارائه پيشنهادات درباره اصناف به مجمع امورصنفي مشترك تبريز

3- اطلاع رساني بخشنامه هاي عمومي به اعضاي اتحاديه

4- ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب به طور مستمر

5- شناسائي و معرفي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب به مراجع ذيصلاح جهت اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي

6- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك مورد نياز از متقاضيان پس اخذ جواب استعلامات از ادارات مربوطه طبق قوانين و مقررات درج شده در قانون نظام صنفي

7- ابطال پروانه كسب در صورت عدم فعاليت اعضا به دلايل مختلف باستناد درخواست كتبي اعضا

8- تشكيل كميسيونهاي اتحاديه طبق مصوب هيئت عالي نظارت به شرح زير :

8/1) كميسيون رسيدگي به شكايات

8/2) كميسيون حل اختلاف

8/3) كميسيون بازرسي واحدهاي صنفي

8/4) كميسيون فني

8/5) كميسيون آموزش

9- پيشنهاد افزايش نرخ دستمزد اصلاح براي اعضاي اتحاديه هر يكسال يكبار نسبت به افزايش تورم