مبالغ واريزي جهت اخذ پروانه كسب دائم (پنج ساله) آرايشگري مردانه در سال 1394
شماره حساب تمديد صدور  عنوان رديف
درجه درجه 
سه دو يك لوكس سه دو  يك  لوكس
17408650/52 * * * * 2750000 3500000 4500000 8000000 5 برابر حق عضويت
(وروديه) 
1
ازبانک ملی تهیه میشود 50000 50000 50000 50000 100000 100000 100000 100000 حق تمبرمالياتي  2
17408650/52 550000 700000 900000 2000000 * * * * حق عضويت  3
2175800417004 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 ذیحسابی بازرگانی 4
0102013629006 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 آموزش وآزمون اصناف 5
ازطریق اینترنتی به سایت ایرانیان اصناف پرداخت میشود 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 صدور پروانه کسب الکترونیکی 6
0104571595006 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 صدور پروانه کسب (بازرسی و نظارت) 7
17408650/52 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 صدور پروانه کسب (اتحادیه) 8
0103100597004 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 صدور پروانه کسب (اتاق اصناف ایران) 9
0102073629006 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 صدور پروانه کسب (اتاق اصناف تبریز) 10
 2055000  2205000  2405000  3505000  4305000  5055000  6055000  9555000 جمع