ماده 1) تمامي آرايشگران مردانه و افراد شاغل در مغازه موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند .

ماده 2) آرايشگران مردانه و افراد شاغل در مغازه موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند .

ماده 3) متصديان و كارگران صنف موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوريكه از طرف بازرسين بهداشت داده ميشود عمل نمايند .

ماده 4) كليه آرايشگران مردانه و شاغلين موظفند ملبس به روپوش كار تميز و برنگ روشن باشند .

ماده 5) متصديان موظفند براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند

ماده 11) جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد .

ماده 13) استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران در حين كار ممنوع ميباشد .

ماده 16) كف مغازه بايد داراي شرايط زير باشد :

الف : از جنس مقاوم،صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد .

ب : داراي كف شور به تعداد مورد نياز ،مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست .

ت : داراي شيب مناسب به طرف كف شور فاضلاب رو باشد .

ماده 17) ديوارهاي مغازه از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بعمل آيد .

تبصره 8 ماده 18) سطح بدنه ديوارهاي سالن آرايشگاهها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل شستشو پوشيده شود . بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشوئي ،سرشوئي و مستراح در آرايشگاهها بايد تا زير سقف با كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد

ماده 19) سقف بايد صاف ،حتي الامكان مسطح ،بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد .

ماده 20) وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد :

الف : درها وپنجره ها از جنس مقاوم،سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو بوده و هميشه تميزباشد .

ب : پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و منسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل مغازه جلوگيري نمايد .

ج : درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد .

تبصره ماده 22) هدايت و تخليه فاضلاب و پساب تصفيه نشده اماكن به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع ميباشد .

ماده 37) تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي سالم داخل مغازه سالم ،تازه ،كافي و عاري از بو باشد .

ماده 39) شدت روشنائي نور طبيعي يا مصنوعي در مغازه 200 تا 500 لوكس باشد .

ماده 42) زباله دان درپوش دار،زنگ نزن ، قابل شستشو ،قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد .

تبصره : زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد .

ماده 43) مگس ،پشه و ساير حشرات ،سگ ،گربه و موش و ساير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شوند .

ماده 57) استفاده از وسايل يكبارمصرف از جمله حوله ،برس ،تيغ و غيره و استفاده وسايل مربوطه به صورت مشترك در مغازه ممنوع بوده و مسئوليت آن متوجه مدير و متصدي مكان ميباشد .

ماده 70) سطح ميزها بايد صاف ،تميز ، سالم ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد .

ماده 71) صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد .

استفاده از وسايل و ابزارآلات ضدعفوني كننده در مغازه جهت تميز كردن وسايل آرايشگري .