اتحاديه آرايشگران مردانه تبريز در سال 1368 با هدف ساماندهي و قانونمند نمودن فعاليت واحدهاي صنفي و ايجاد نظم و انظباط مابين اعضاي صنف و صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي ،توسط آرايشگران مردانه تبريز با برگزاري انتخابات تاسيس و طي پنج دوره انتخابات (كه هر چهارسال يكبار انجام ميگيرد پنج نفر به عنوان اعضاي اصلي و دونفر به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره تعيين ميگردد ) با رياست مرحوم آقاي حميد اكبرزاده تا سال 1388 ادامه داشته است . ششمين دوره انتخابات در تاريخ 1388/09/09 برگزار و آقايان حميد اكبرزاده - رئيس ،احمد ميرزاعليلو - نائب رئيس ، نعمت محمدي - بازرس ،مصطفي شايگان اصل - خزانه دار ، محمدرضا حسني صالح - دبير به عنوان اعضاي اصلي و آقايان رحيم جليلي جهاني - علي البدل اول و كريم سلماني - علي البدل دوم با انتخابات داخلي به عنوان هيئت مديره تعيين گرديدند. در تاريخ 1390/05/04 با انصراف مرحوم آقاي حميد اكبرزاده از عضويت هيئت مديره ، با برگزاري انتخابات داخلي مجدد با حضور اعضاي اصلي و علي البدل اول آقايان احمد ميرزاعليلو - رئيس ، نعمت محمدي - نائب رئيس ، محمدرضا حسني صالح بازرس ، مصطفي شايگان اصل - خزانه دار و رحيم جليلي جهاني - دبير به عنوان اعضاي هيئت مديره جديد تعيين سمت گرديد . در تاريخ 1390/09/29 به علت تغييرمحل آقاي مصطفي شايگان اصل و ابطال پروانه كسب نامبرده ، سومين مرحله انتخابات داخلي هيئت مديره مابين اعضاي اصلي و علي البدل دوم برگزار شد كه آقايان احمد ميرزاعليلو - رئيس ، نعمت محمدي -نائب رئيس ، محمدرضا حسني صالح - بازرس ، رحيم جليلي جهاني - خزانه دار و كريم سلماني - دبير به عنوان هيئت مديره تعيين شدند كه هيئت مديره كنوني تا تاريخ 1392/09/09 به فعاليت خود ادامه خواهند داد . در تاریخ 92/11/16 انتخابات اتحادیه با حضور اکثریت اعضا در محل اتاق اصناف شهرستان تبریز برگزار و به ترتیب آراء آقایان احمدمیرزاعلیلو - رئیس ، نعمت محمدی - نائب رئیس ، محمدرضا حسنی صالح - بازرس ، رحیم جلیلی جهانی - خزانه دار و کریم شعفی - دبیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند که به مدت چهارسال در این سمت فعالیت خواهند نمود . در تاریخ 96/09/20 انتخابات اتحادیه با حضور اکثریت اعضا در محل اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی برگزار و به ترتیب آراء آقایان احمد میرزاعلیلو (رئيس) نعمت محمدی (نائب رئیس اول) رحیم جلیلی جهانی (نائب رئیس دوم) محمدرضا حسنی صالح (دبیر) کریم شعفی (خزانه دار)  به عنوان هیئت مدیره و آقای کریم شریفی کرجان به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب شدند که به مدت چهارسال در این سمت فعالیت خواهند نمود .