باستناد نامه شماره63164 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،طبق ماده 63 صورتجلسه قرارگاه احضار و اعزام مشمولان غایب فرماندهی محترم استان ،استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هریک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از 6 ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دایم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد . کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ،کارگاهها،بنگاهها ،مغازه ها و تعمیرگاه ها بکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی ،وازرتخانه های تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند . مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای باردوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است . هزینه سالانه یک سرباز به میزان 163057620ریال میباشد .