مفاد بند 5 مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا :

با توجه به طولانی شدن وضعیت قرمز در بسیاری از شهرها و به تبع آن توقف فعالیت های تعدادی از صنوف ،بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید . در صورت عدم موجودی کافی حساب اشخاص برای چک های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه 1400، از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و برگشت چک، اجتناب نمایند . محاکم و ضابطین قضائی نیز از صدور و اجرای اجرائیه در این موارد در بازه مزبور خودداری کنند .