باستناد نامه شماره 61958 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ، به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها ،مهلت های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه 47 ستاد ملی مدیریت کرونا مورخه 1399/09/15 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه تمدید می گردد .