باستناد نامه شماره 61956 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،موردیان محترمی که طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399 حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 بدهی خود را پرداخت نمایند تا هفتاد و دو درصدبخشودگی شامل آنان خواهد بود . آن عده از مودیانی که طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01 حداکثر مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی مانده بدهی خود را پرداخت نمایند تا صد در صد شامل بخشودگی میباشند . تبصره : در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هرماه دو درصد(2%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد . مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند .