باستناد نامه شماره 62010 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ، به اطلاع کلیه آرایشگران مردانه تبریز و حومه میرساند فرد متقاضی تمدید کارت بهداشتی فرصت پانزده روزه قبل از اتمام تاریخ اعتبار کارت جهت مراجعه به منظور تمدید کارت فرصت داشته می بایست قبل از جمعه و در روزهای کاری جهت تمدید کارت اقدام نمایند . ضمناً فرد متقاضی از 15 روز قبل از انقضای اعتبار کارت می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تمدبد کارت بهداشت خود اقدام نمایند . شایان ذکر است علی رغم شیوع بیماری کرونا ،صدور کارت بهداشت در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت با هدف بیماریابی و قطع زنجیره انتقال بدون توقف و فعال بوده است .