بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه ، انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف آرایشگران مردانه تبریز و حومه روز دوشنبه مورخه 96/09/20 از ساعت 9 صبح لغایت 15 بعدازظهر با حضور پرشور اعضای صنف آرایشگری مردانه در محل اتاق اصناف واقع در خیابان ششگلان روبروی بانک ملی ساختمان اتاق اصناف طبقه همکف برگزار شد. در این انتخابات بیش از 56% اعضای حائز شرایط شرکت داشتند که اعضای زحمتکش از اولین ساعات روز رای گیری در محل اخذ رای حضورداشته و بر رونق انتخابات افزوده بودند . با اعلام نتیجه نهایی از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت به ترتیب اکثریت آراء آقایان احمد میرزاعلیلو (رئیس) نعمت محمدی (نائب رئیس اول) رحیم جلیلی جهانی (نائب رئیس دوم) محمدرضا حسنی صالح (دبیر) کریم شعفی (خزانه دار) سجاد ممی زادلجین (علی البدل اول) مرتضی نکوئی (علی البدل دوم) به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و آقایان کریم شریفی (بازرس اصلی ) و سهراب شاهویردی وردین (بازرس علی البدل ) به مدت چهارسال انتخاب شدند .